En ekologiskt hållbar, humanistisk och rättvis värld

I denna kunskapsbank försöker jag samla och sammanfatta kunskaper som är viktiga för att förstå världen. Kunskaper som kan leda till bättre beslut i en riktning mot en mer humanistisk, rättvis och ekologiskt hållbar värld.

Ekologisk hållbarhet är naturligtvis ett ovillkorligt krav på den globala nivån på lång sikt. Vi människor är ju beroende av naturen och ekosystemen för att kunna producera livsmedel och för att få rent vatten att dricka, syre att andas och ett klimat som är rimligt att leva i. Ekologin kan ses som en yttre ram, en ovillkorlig yttre gräns som vi måste hålla oss innanför.

Humanism är ett förhållningssätt som ger bra förutsättningar för att skapa samhällen där människor kan leva fredligt, trivas, växa och blomma. Humanism handlar om sådant som hänsyn, värdighet, anständighet, mognad, empati, omsorg, vidsynthet, fördomsfrihet, respekt, samförstånd, samarbete, kompromissvilja, fredsvilja, ickevåld, rättvisesträvan, kunskapssträvan och generositet. Ett humanistiskt förhållningssätt kan ses som ett medel, och ett humanistiskt samhälle kan ses som ett socialt mål för vår gemensamma strävan.

Ekonomisk rättvisa handlar om att fördela inkomster och förmögenheter någorlunda jämnt mellan människor inom samhällen och globalt. En absolut ekonomisk rättvisa är inte möjlig, men en någorlunda jämn fördelning gör att fler människor mår bättre och fler kan växa och utveckla sin mänskliga och sociala potential. Ekonomisk verksamhet och ekonomiska regler och styrmedel har avgörande betydelse för människors levnadsvillkor och för mänsklighetens påverkan på natur och ekosystem. Ekonomin kan ses som ett medel för att nå materiella mål. En växande global ekonomi medför dock en ökande belastning på ekosystemen, vars kapacitet att leverera tjänster och ta emot avfall redan håller på att överskridas.